Szkolenia - Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej


ORGANIZACJA SZKOLEŃ DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA
 
I. Kto może zostać skierowany na szkolenie
    
1. Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szanse na podjęcie, lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:
a) braku kwalifikacji zawodowych,
b) konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
c) utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
d) braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.
 
2. Szkolenia przeznaczone są dla osób uprawnionych posiadających status:
 
a)osoby bezrobotnej,
b) poszukującego pracy, który:
 
- jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
- jest żołnierzem rezerwy,
- jest zatrudniony u pracodawcy wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
- otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy  zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
- uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
- pobiera rentę szkoleniową,
- pobiera świadczenie szkoleniowe u pracodawcy,
- podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek  rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
- jest pracownikiem lub osobą wykonującą inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i   powyżej,
 
c) poszukującego pracy niepełnosprawnego nie pozostającego w zatrudnieniu – w tym przypadku szkolenia finansowane są ze środków Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
II. Formy organizacji szkoleń
 
1. Szkolenia grupowe to szkolenia zlecane instytucjom szkoleniowym dla grup osób uprawnionych, kierowanych przez powiatowy urząd pracy do odbycia szkolenia. Szkolenia grupowe organizowane są na podstawie wykazu szkoleń przewidzianych do realizacji
w danym roku kalendarzowym. Plan szkoleń opracowywany jest w oparciu o analizę potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych oraz listę zawodów i specjalności na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. Plan szkoleń grupowych przewidzianych do realizacji w danym roku kalendarzowym, informacje o zapisach, zasadach i kryteriach kwalifikowania na szkolenia grupowe zamieszczane są na tablicach ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej oraz na stronie internetowej www.pup.limanowa.pl.
2. Szkolenia indywidualne organizowane są po złożeniu przez osobę bezrobotną lub poszukującą pracy wniosku o skierowanie na szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia m.in. przedstawiając dokument stanowiący uprawdopodobnienie: uzyskania odpowiedniej pracy lub podjęcia działalności gospodarczej w formie: uzasadnienie celowości szkolenia o zamiarze powierzenia tej osobie odpowiedniej pracy, oświadczenia osoby ubiegającej się o szkolenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej. Koszt szkolenia indywidualnego finansowanego z Funduszu Pracy w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia. Decyzję o sposobie rozpatrzenia wniosku podejmuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej w oparciu o kryteria zaopiniowane przez Powiatową Radę Zatrudnienia oraz. na podstawie opinii doradcy zawodowego i pośrednika pracy co do celowości przeszkolenia. O sposobie rozpatrzenia wniosku wnioskodawca zostaje powiadomiony na piśmie w ciągu 30 dni, od dnia złożenia wniosku.
           
III. Prawa i obowiązki osoby bezrobotnej skierowanej na szkolenie oraz skutki odmowy udziału w szkoleniu
 
1. Prawa osoby bezrobotnej skierowanej na szkolenie
 
a) osobie bezrobotnej w okresie odbywania szkolenia przysługuje stypendium szkoleniowe finansowane ze środków Funduszu Pracy,
b) osobie bezrobotnej uprawnionej w tym samym okresie do stypendium szkoleniowego oraz zasiłku dla bezrobotnych przysługuje prawo wyboru świadczenia,
c) Wysokość stypendium szkoleniowego wynosi miesięcznie 120% zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin zegarowych. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że nie może być niższe niż 20% zasiłku dla bezrobotnych.
d) stypendium szkoleniowe nie przysługuje za dni nieobecności na szkoleniu chyba, że przyczyną nieobecności była: konieczność stawienia się przed sądem lub organem administracji publicznej; czasowa niezdolność do pracy spowodowana chorobą lub pobytem w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej lub koniecznością osobistego sprawowania opieki nad członkiem rodziny, o których mowa w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
e) osoba bezrobotna, która w trakcie odbywania szkolenia podjęła zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność ma prawo do ukończenia szkolenia bez konieczności ponoszenia kosztów.
f) osobie bezrobotnej, która w trakcie odbywania szkolenia podjęła zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych, niezależnie od wymiaru godzin szkolenia, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia.
g) osobie bezrobotnej skierowanej na szkolenie starosta może wrazić zgodę na sfinansowanie, w formie zwrotu, całości lub części poniesionych kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie.
h) starosta finansuje z Funduszu Pracy, koszty zakwaterowania i wyżywienia bezrobotnego, skierowanego na szkolenie odbywane poza miejscem zamieszkania, jeżeli wynika to z umowy zawartej z instytucją szkoleniową.
 
2. Obowiązki osoby bezrobotnej skierowanej na szkolenie
 
a) osoba bezrobotna w związku z uczestnictwem w szkoleniu jest zobowiązana się do:
- uczestnictwa w szkoleniu przez okres wynikający z harmonogramu zajęć, systematycznego realizowania programu i przestrzegania regulaminu obowiązującego w   instytucji realizującej szkolenie,
- ukończenia szkolenia w przewidzianym terminie i przystąpienia do egzaminu końcowego,
- przedstawienia w urzędzie dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia w terminie 7 dni od daty otrzymania,
- każdorazowego usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkoleniowych w terminie trzech dni od daty wystąpienia nieobecności,
b) w przypadku nieobecności na szkoleniu spowodowanej niezdolnością do pracy osoba bezrobotna jest zobowiązana zawiadomić Urząd o niezdolności do pracy w terminie 2 dni od dnia wystawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby lun konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny /druk ZUS ZLA/ oraz dostarczyć zaświadczenie w terminie 7 dni od dnia jego wystawienia. Nie przedstawienie zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby lub opieki na chorym członkiem rodziny skutkuje pozbawieniem statusu osoby bezrobotnej z pierwszym dniem niezdolności,
c) osoba bezrobotna jest zobowiązana zawiadomić Urząd o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu osoby bezrobotnej lub prawa do stypendium szkoleniowego,
d) osoba bezrobotna, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, zostaje pozbawiona statusu osoby bezrobotnej od dnia przerwania szkolenia oraz zobowiązana jest do zwrotu kosztów szkolenia,
e) osoba bezrobotna, która pobrała nienależne świadczenie pieniężne, jest obowiązana do jego zwrotu, w terminie 14  dni od dnia doręczenia decyzji.
  
 
3. Skutki odmowy udziału w szkoleniu
 
Osoba bezrobotna, zostaje pozbawiona statusu osoby bezrobotnej na okres 120, 180 lub 270 dni w przypadku odpowiednio: pierwszej, drugiej lub trzeciej i każdej kolejnej odmowy propozycji szkolenia, nie podjęcia szkolenia po skierowaniu lub przerwania szkolenia z własnej winy.
 
IV. Inne informacje związane z organizowaniem szkoleń dla osób uprawnionych
 
1. Przeciętny tygodniowy wymiar szkolenia nie może być niższy niż 25 godzin zegarowych,
2. Szkolenie może trwać:
a) nie dłużej niż 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy,
b) nie dłużej niż 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 24 miesięcy - w przypadku osób bez kwalifikacji zawodowych.
2. Koszt szkolenia obejmuje:
a) należność przysługującą instytucji szkoleniowej za przeprowadzenie szkolenia,
b) koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku osób nie posiadających prawa do stypendium lub posiadających prawo do stypendium w przypadku osób, które podjęły zatrudnienie w trakcie szkolenia i kontynuują szkolenie,
c) koszty przejazdu na szkolenie
d) koszty zakwaterowania i wyżywienia w przypadku, kiedy szkolenie odbywa się w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania i jeżeli wynika to z umowy z instytucją szkoleniową,
e) koszty badań lekarskich i psychologicznych wymaganych w przepisach odrębnych,
f) koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.
3. Dodatkowe informacje o szkoleniach można uzyskać u specjalisty ds. rozwoju zawodowego III piętro pok. 336 tel. 18 333 78 74.
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę