Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej


Zawartość stron


beza
       
         Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, iż od 01.07.2016r. realizuje projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, w tym długotrwale bezrobotnych i osób z niepełnosprawnościami, w powiecie limanowskim".

PLANOWANY OKRES REALIZACJI PROJEKTU
:  1 lipiec 2016 r. – 30 czerwiec 2018 r.
 
CEL PROJEKTU: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie limanowskim.
 
WARTOŚĆ PROJEKTU: 833 891,81 ZŁ

PLANOWANE EFEKTY:
   - udzielenie pomocy uczestnikom projektu w określeniu własnej ścieżki zawodowej oraz
     aktywizacji zawodowej poprzez usługi doradcy zawodowego lub pośrednika pracy,

  - podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez organizację szkoleń,
  - zdobycie lub zwiększenie lub uaktualnienie doświadczenia zawodowego poprzez organizację
    staży,

  - wspomaganie tworzenia nowych miejsc pracy poprzez: refundację kosztów doposażenia lub
    wyposażenia stanowiska pracy.

UCZESTNICY PROJEKTU:
osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej, zakwalifikowane do II profilu pomocy (tzw. wymagający wsparcia), spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów udziału
w projekcie:


  -  powyżej 50 roku życia, wiek uczestnika określany jest na podstawie daty urodzenia;
  -  długotrwale bezrobotne (osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy
     od ostatniej rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej).


  Ponadto w/w osoby powinny spełniać co najmniej jedno z poniższych kryteriów udziału
w projekcie:


  -  osoby o niskich kwalifikacjach.
  -  osoby bez doświadczenia zawodowego,
  -  kobiety,
  -  osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

FORMY WSPARCIA:
wsparcie udzielane każdemu uczestnikowi znajdzie odzwierciedlenie w opracowanym IPD. W myśl zasady kompleksowości zastosowane zostaną co najmniej 3 form wsparcia: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy i jedna
z form kosztowych tj.


    - szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy z modułem psychologicznym,
    - szkolenie zawodowe,
    - staż zawodowy,
    - zatrudnienie w formie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.    
 
REKRUTACJA: formularze zgłoszeniowe należy złożyć bezpośrednio u Pośrednika pracy-Doradcy klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej – Sala Klubu Pracy (parter). Regulamin rekrutacji dostępny jest na stronie internetowej Limanowa.praca.gov.pl, bądź w siedzibie Urzędu. Bliższe informacje nt. realizacji projektu udzielają pracownicy biura projektu osobiście w Sali Klubu Pracy (parter) lub pod nr tel. 018 3337 915. 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę