Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej


Zawartość stron

1
Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie limanowskim (IV)" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy
 
Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, iż jest realizatorem projektu pn.: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie limanowskim (IV)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

 OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  1 stycznia 2018 r. – 31 marca 2019 r.
 
CEL PROJEKU: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie limanowskim.
 
PLANOWANE EFEKTY:
- udzielenie pomocy uczestnikom projektu w określeniu własnej ścieżki zawodowej oraz aktywizacji zawodowej poprzez usługi doradcy zawodowego lub pośrednika pracy,
- podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez organizację szkoleń,
 - zdobycie,  zwiększenie lub uaktualnienie doświadczenia zawodowego poprzez organizację staży,
- wspomaganie tworzenia nowych miejsc pracy poprzez: refundację kosztów prac interwencyjnych, przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy.

 
UCZESTNICY PROJEKTU: osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej, zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy, przynależące co najmniej do jednej z poniższych grup:
- osoby powyżej 50 roku życia;
- osoby z niepełnosprawnościami;
- kobiety;
- osoby o niskich kwalifikacjach;
- osoby długotrwale bezrobotne, nieprzerwanie przez  okres ponad 12 miesięcy, liczony od dnia  ostatniej rejestracji.        
      
   
FORMY WSPARCIA: wsparcie udzielane każdemu uczestnikowi znajdzie odzwierciedlenie w opracowanym IPD. W myśl zasady kompleksowości zastosowane zostaną co najmniej 3 formy wsparcia: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy i jedna z form kosztowych tj.
- staż zawodowy
- zatrudnienie w formie prac interwencyjnych
- przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
- szkolenie zawodowe,
- zatrudnienie w formie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.    

 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę