Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej


Zawartość stron

nagłówek RPO
Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie limanowskim (III)" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy
 
Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, iż w styczniu 2017 r. złożył do konsultacji w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie Wniosek o dofinansowanie projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego i przystąpił do realizacji projektu pt. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie limanowskim (III)".
 
PLANOWANY OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  1 stycznia 2017 r. – 30 czerwca 2018 r.
 
CEL PROJEKU: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie limanowskim.
 
PLANOWANE EFEKTY:
- udzielenie pomocy uczestnikom projektu w określeniu własnej ścieżki zawodowej oraz aktywizacji zawodowej poprzez usługi doradcy zawodowego lub pośrednika pracy,
- podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez organizację szkoleń,
- zdobycie lub zwiększenie lub uaktualnienie doświadczenia zawodowego poprzez organizację staży,
- wspomaganie tworzenia nowych miejsc pracy poprzez: refundację kosztów prac interwencyjnych, przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy.
 
UCZESTNICY PROJEKTU: osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej, zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy, przynależę co najmniej do jednej z poniższych grup:
- osoby powyżej 50 roku życia;
- osoby z niepełnosprawnościami;
- kobiety;
- osoby o niskich kwalifikacjach;
- osoby długotrwale bezrobotne, nieprzerwanie przez  okres ponad 12 miesięcy, liczony od dnia  ostatniej rejestracji.        
   
FORMY WSPARCIA: wsparcie udzielane każdemu uczestnikowi znajdzie odzwierciedlenie w opracowanym IPD. W myśl zasady kompleksowości zastosowane zostaną co najmniej 3 form wsparcia: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy i jedna z form kosztowych tj.
- staż zawodowy
- zatrudnienie w formie prac interwencyjnych
- przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
- szkolenie zawodowe,
- zatrudnienie w formie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.    
 
REKRUTACJA: formularze zgłoszeniowe należy złożyć bezpośrednio u Doradcy klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej. Wzory dokumentów dostępne w siedzibie Urzędu.
Załączniki
Regulamin rekrutacji

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę