Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej


Zawartość stron

141
  
    Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej ogłasza nabór uzupełniający uczestników projektu
pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, w tym długotrwale bezrobotnych i osób z niepełnosprawnościami, w powiecie limanowskim".

Termin składania formularzy zgłoszeniowych w ramach naboru uzupełniającego trwa
od 07.09.2017r. – do wyczerpania limitu osób.

Zapisy: Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej – parter sala Klubu Pracy, tel. 018 3337 915.
 
OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  1 lipiec 2016 r. – 30 czerwiec 2018 r.

CEL PROJEKTU: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie limanowskim.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 833 891,81 ZŁ

PLANOWANE EFEKTY (w ramach naboru uzupełniającego):
 • udzielenie pomocy uczestnikom projektu w określeniu własnej ścieżki zawodowej oraz aktywizacji zawodowej poprzez usługi doradcy zawodowego lub pośrednika pracy,
 • zdobycie lub zwiększenie lub uaktualnienie doświadczenia zawodowego poprzez organizację staży,
 • wspomaganie tworzenia nowych miejsc pracy poprzez refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy.
 
UCZESTNICY PROJEKTU: osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej, zakwalifikowane do II profilu pomocy (tzw. wymagający wsparcia), spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów udziału
w projekcie:
 • długotrwale bezrobotne (osoby bezrobotne pozostające bez pracy przez okres ponad 12 miesięcy);
 • osoby z niepełnosprawnościami.
Ponadto w/w osoby powinny spełniać co najmniej jedno z poniższych kryteriów udziału
w projekcie:
 • osoby o niskich kwalifikacjach.
 • osoby bez doświadczenia zawodowego,
 • kobiety,
 • osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

FORMY WSPARCIA: wsparcie udzielane każdemu uczestnikowi znajdzie odzwierciedlenie w opracowanym IPD. W myśl zasady kompleksowości zastosowane zostaną co najmniej 3 form wsparcia: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy i jedna z form kosztowych tj.
 • staż zawodowy,
 • zatrudnienie w formie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.    
 
REKRUTACJA: formularze zgłoszeniowe należy złożyć bezpośrednio u Pośrednika pracy-Doradcy klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej – Sala Klubu Pracy (parter). Bliższe informacje nt. realizacji projektu udzielają pracownicy biura projektu osobiście w Sali Klubu Pracy (parter) lub pod nr tel. 018 3337 915.
 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę