Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej


Zawartość stron

141
      Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej ogłasza nabór uzupełniający uczestników projektu pn. „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet w wieku 30 lat i więcej w powiecie limanowskim".
 
  Termin składania formularzy zgłoszeniowych w ramach naboru uzupełniającego trwa od 07.09.2017r. – do wyczerpania limitu osób
 
Zapisy: Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej – parter sala Klubu Pracy,
tel. 018 3337 915
 
 OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  1 lipiec 2016 r. – 30 czerwiec 2018 r.
 
 WARTOŚĆ PROJEKTU:  862 505,56 ZŁ
 
 CEL PROJEKTU: zwiększenie możliwości zatrudnienia kobiet w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie limanowskim.
 
 
  PLANOWANE EFEKTY (w ramach naboru uzupełniającego):
- udzielenie pomocy uczestnikom projektu w określeniu własnej ścieżki zawodowej
    oraz aktywizacji zawodowej poprzez usługi doradcy zawodowego lub pośrednika
    pracy,
- zdobycie lub zwiększenie lub uaktualnienie doświadczenia zawodowego poprzez
   organizację staży,
- wspomaganie tworzenia nowych miejsc pracy poprzez: refundację kosztów
   doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy.
 
 UCZESTNICY PROJEKTU: kobiety bezrobotne w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej, zakwalifikowane do II profilu pomocy (tzw. wymagający wsparcia), spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów udziału
w projekcie:
-   powyżej 50 roku życia, wiek uczestniczki określany jest na podstawie daty
    urodzenia;
- długotrwale bezrobotne (kobiety bezrobotne pozostające bez pracy przez okres
   ponad 12 miesięcy).
 
 
Ponadto w/w kobiety powinny spełniać co najmniej jedno z poniższych kryteriów udziału
w projekcie:
- kobieta z niepełnosprawnościami,
- kobieta korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej,
- kobieta o niskich kwalifikacjach.
 
FORMY WSPARCIA: wsparcie udzielane każdej uczestniczce znajdzie odzwierciedlenie w opracowanym IPD. W myśl zasady kompleksowości zastosowane zostaną co najmniej
3 form wsparcia: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy i jedna z form kosztowych tj.
(w ramach naboru uzupełniającego):
- staż zawodowy,
- zatrudnienie w formie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia
   stanowiska pracy.    
 
REKRUTACJA: formularze zgłoszeniowe należy złożyć bezpośrednio u Pośrednika pracy-Doradcy klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej – Sala Klubu Pracy (parter). Bliższe informacje nt. realizacji projektu udzielają pracownicy biura projektu osobiście w Sali Klubu Pracy (parter) lub pod nr tel. 018 3337 915.
 
 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę