Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej


Zawartość stron

 

    „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie limanowskim (III)"
realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
w ramach Poddziałania 1.1.2
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 
PLANOWANY OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  1 stycznia 2017 r. – 30 lipca 2018 r.
 
CEL PROJEKTU: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych  w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy w powiecie limanowskim.
 
  REZULTATY PROJEKTU
 Podjęcie zatrudnienia przez:
-  17% niepełnosprawnych uczestników projektu;
-  35% długotrwale bezrobotnych uczestników projektu;
-  48% uczestników  o niskich kwalifikacjach
-  43% uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z w/w grup.
                                              
 UCZESTNICY PROJEKTU: osoby młode w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, zarejestrowane jako bezrobotne ( należące do I lub II profilu), które nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET.
Osoby w wieku  18-24 lata ( dzień przed 25 urodzinami)
Osoby w wieku  25-29 lat ( dzień  przed 30 –tymi urodzinami)
Priorytetową  grupą będą osoby w wieku 25-29 lat  długotrwale bezrobotne, nieprzerwanie przez  okres ponad 12 miesięcy,  liczony od dnia  ostatniej rejestracji.        
   
Planowana liczba osób objętych wsparciem ogółem : 818
Planowana liczba osób długotrwale bezrobotnych  objętych wsparciem w projekcie:  172
 
   FORMY WSPARCIA: wsparcie udzielane każdemu uczestnikowi znajdzie odzwierciedlenie w opracowanym IPD. W myśl zasady kompleksowości zostaną zastosowane następujące formy wsparcia: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy i jedna z form kosztowych tj.:
bon na zasiedlenie, staż zawodowy, bon stażowy, szkolenie zawodowe, bon szkoleniowy, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zatrudnienie w formie prac interwencyjnych
 
   REKRUTACJA: będzie prowadzona w sposób ciągły  do 15.07.2018 r. lub do wyczerpania środków finansowych.
 
 
 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę