Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej


Zawartość stron


beza
      Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, iż od 01.07.2016r. realizuje projekt pn. „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet w wieku 30 lat i więcej w powiecie limanowskim".

PLANOWANY OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  1 lipiec 2016 r. – 30 czerwiec 2018 r.
 
WARTOŚĆ PROJEKTU:  862 505,56 ZŁ
 
CEL PROJEKTU: zwiększenie możliwości zatrudnienia kobiet w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie limanowskim.

PLANOWANE EFEKTY:
 
      - udzielenie pomocy uczestnikom projektu w określeniu własnej ścieżki zawodowej oraz 
        aktywizacji zawodowej poprzez usługi doradcy zawodowego lub pośrednika pracy,

     -  podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez organizację szkoleń,
     -  zdobycie lub zwiększenie lub uaktualnienie doświadczenia zawodowego poprzez
        organizację staży,

     - wspomaganie tworzenia nowych miejsc pracy poprzez: refundację kosztów doposażenia lub
       wyposażenia stanowiska pracy.

 
  1. UCZESTNICY PROJEKTU: kobiety bezrobotne w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowane
    w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej, zakwalifikowane do II profilu pomocy (tzw. wymagający wsparcia), spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów udziału w projekcie:
    -   powyżej 50 roku życia, wiek uczestniczki określany jest na podstawie daty urodzenia;
    - długotrwale bezrobotne (kobiety bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy
      od ostatniej rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej).


 Ponadto w/w osoby powinny spełniać co najmniej jedno z poniższych kryteriów udziału
 w projekcie:


    - kobieta z niepełnosprawnościami,
    - kobieta korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej,
    - kobieta o niskich kwalifikacjach.

FORMY WSPARCIA:
wsparcie udzielane każdemu uczestnikowi znajdzie odzwierciedlenie w opracowanym IPD. W myśl zasady kompleksowości zastosowane zostaną co najmniej 3 form wsparcia: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy i jedna
z form kosztowych tj.


    - szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy z modułem psychologicznym,
    - szkolenie zawodowe,
    - staż zawodowy,
    - zatrudnienie w formie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.    
 
REKRUTACJA: formularze zgłoszeniowe należy złożyć bezpośrednio u Pośrednika pracy-Doradcy klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej – Sala Klubu Pracy (parter). Regulamin rekrutacji dostępny jest na stronie internetowej Limanowa.praca.gov.pl, bądź w siedzibie Urzędu. Bliższe informacje nt. realizacji projektu udzielają pracownicy biura projektu osobiście w Sali Klubu Pracy (parter) lub pod nr tel. 018 3337 915.


 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę