Rejestr zbiorów danych osobowych - Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej


Rejestr zbiorów danych osobowych

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, że przetwarza dane osobowe w zbiorach danych osobowych wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tj. Dz. U. z 2016r., poz.645 z późn. zm. ), ustaw nakładających inne zadania, obowiązki i prawa oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.
 
Administratorem Danych Osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej mający siedzibę w Limanowej przy ul. Józefa Marka 9, którego reprezentuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

Każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorze danych osobowych przetwarzanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej, przysługuje zgodnie z art.32 ust.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz.922 ) prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, której jej dotyczą, na zasadach i w zakresie opisanym w art.32-35 wyżej przywołanej ustaw.

Zgodnie z art.36a ust.2 pkt.2 i ust.3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2016r., poz.922 ) Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej udostępnia poniżej „ Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej."
 
Załączniki
Rejestr zbiorów danych osobowych

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę